Algemene Voorwaarden Skate Heaven vzw

1. Leden/niet-leden: Wie gebruik wenst te maken van de infrastructuur van Skate Heaven vzw is verplicht vooraf lidgeld of inkom te betalen. Elke vorm van lidmaatschap of ander verkregen product is ten persoonlijke titel.

2. Lessen: Het programma is indicatief en dus steeds voor wijzigingen vatbaar. Het uurrooster kan ten alle tijden worden bezocht via www.skateheaven.be of aan de receptie. Een cursus met minder dan 10 deelnemers kan op elk moment worden geannuleerd.

3. Minimumleeftijd: Afhankelijk per activiteit. Skate Heaven biedt activiteiten aan vanaf 3 tot 16 jaar.

4. Dranken: Eigen drank is toegestaan op voorwaarde dat het in een gesloten verpakking zit (geen blik). Er kan ook besteld gebruik gemaakt worden van de automaten.

5. Medische toestand: het lid verklaart hierbij dat: hij/zij in goede gezondheid verkeert. Het leveren van fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn/haar gezondheid en veiligheid. Meld vooraf lichamelijke klachten en/of medische aandoeningen.

6. Schade: we verwachten van iedereen dat hij de installaties en apparatuur met zorg behandelt. Gelieve beschadigingen onmiddellijk te melden aan de skatehal verantwoordelijke

7. Verantwoordelijkheid en verzekering: Skate Heaven vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke voorwerpen van leden, noch voor persoonlijke ongevallen. Skate Heaven vzw biedt vrijblijvend een sportongevallen voor de cursussen aan. Indien men deze niet onderschrijft, kan men nooit enige vergoeding bekomen. Deze verzekering geldt enkel voor de georganiseerde lessen.

8. Annulatie voor de start van de activiteit: Indien de activiteit nog niet is gestart, kan men terugvallen op onze annulatieregels:

- Annulatie tot 1 maand voor de start van de activiteit: 100% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.

- Annulatie tot 1 week voor de start van de activiteit: 50% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.

- Annulatie vanaf 1 week voor de start van de activiteit: er is geen mogelijkheid tot terugbetaling.

9. Proefles: éénmalig kan men deelnemen aan een proefles. Skate Heaven vzw heeft het recht om proeflesdeelname te weigeren.

10. Commerciële activiteiten: Het maken van publiciteit in eender welke vorm of het voeren van handel is niet toegestaan zonder toelating van het management.

11. Beeldmateriaal: Skate Heaven vzw heeft het recht om foto’s en video’s te maken van haar activiteiten. Voor eigen publiciteit kunnen deze worden uitgehangen en of gepubliceerd (drukwerk/website/sociale media). Dit beeldmateriaal wordt nooit overhandigd aan derden zonder toestemming van de betrokkenen.

12. Betaald lidgeld/inkomgeld wordt in geen geval terugbetaald. Ook het wegvallen/wijzigen van lessen, het niet beschikbaar zijn van de toestellen of het buiten gebruik zijn van een deel van de infrastructuur kan geen aanleiding geven tot eender welke vorm van compensatie of schadevergoeding. Lidgelden/inkomgelden zijn afhankelijk van conjunctuur- schommelingen en kunnen jaarlijks aangepast worden.

13. Betalingstermijn: Indien betalingsafspraken niet gevolgd worden, zijn we gemachtigd om het volledige overeengekomen bedrag in 1 keer te vorderen, forfaitair 25 euro schadevergoeding aan te rekenen, een intrest te berekenen van 1% per maand vanaf het overschrijden van de betalingstermijn én alle gemaakte kosten ter inning door te berekenen.

14. Camerabewaking: Om veiligheidsredenen zijn er camera’s geïnstalleerd. Een veilig gevoel is immers een onmisbare pijler van een relaxed gevoel. Beelden worden tijdelijk bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk door de directie.

15. Reglement: Door inschrijving en betaling van inkom, een cursus of vakantiestage verklaart men zich akkoord met dit reglement dat voor wijziging vatbaar is. Ingrijpende wijzigingen zullen tijdig ad valvas of schriftelijk aangekondigd worden.

16. Privacy Beleid: Skate Heaven vzw beheert de gegevens van zijn klanten en leden als een goede huisvader.

17. Skate Heaven vzw is een vrijetijdsclub. We rekenen erop zo weinig mogelijk gebruik te moeten maken van dit reglement en wensen iedereen aangename en sportieve uurtjes toe!

De directie heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de instelling te verbieden.